Mục tiêu chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

1.     Tiếp nhận chuyển giao và vận hành ổn định dây chuyền sản xuất.

 2.     Duy trì sự hoạt động của thiết bị trong dây chuyền, đảm bảo an toàn, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.

 3.     Tiêu thụ 100% sản phẩm sản xuất ra, sản phẩm đưa ra thị trường phải đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, QUy chuẩn  đã được quy định.

4.   Không ngng nâng cao cht lượng bng cách quản lý, giám sát cht ch và thường xuyên ci tiến quy trình sn xut.

 5.     Thường xuyên hun luyn, đào to CBCNV.Để người lao động trong Công ty đều được tham gia vào các hoạt động nâng cao chất lượng.

6.     Đảm bảo toàn bộ CBCNV trong Công ty đều được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận đào tạo kiến thức về ATLĐ – VSLĐ - PCCN, không để xảy ra tai nạn lao động.

DANH MỤC SẢN PHẨM
© 2014 DURGO. All rights reserved